Učení Ježíše Krista

Ježíš Kristus

Původní Učení Ježíše Krista:


Bůh Otec

Jeho Evoluce — a my

Proces tvoření. Mnohorozměrnost prostoru

Svatý Duch

Nebe — a Nebesa

Peklo a ráj

Pokání

Ježíš Kristus

Ježíš — o Sobě

Šíření křesťanství

Svoboda vůle

Osud

Intelektuální zdokonalování

O opilství

Práce — nebo parazitizmus

Lidé

Patriotizmus

Co je to člověk

Zbavení se nemocí

Morálka a etika

Láska k Bohu

Nekraď, nelži, pomáhej druhým!

Láska

Láska a sex

Manželství a rozvod

Nudizmus

Muž a žena na duchovní Cestě

ŤMenšinyť

Soucit

Boj se svým Ťjáť

Mnišství

Meditační práce


Publikovaná kniha


Kapitola z knihy Dr.Vladimira Antonova
Původní Učení Ježíše Krista

Muž a žena na duchovní Cestě

Zde bude vhodné mluvit zejména o psychologii pohlaví.

Začneme tím, jestli má pohlaví Bůh?

Pokud nakreslíme stařečka na obláčku a řekneme: ŤPodívejte — tohle je váš Bůh Otec, klaňte se Mu! — pak je On samozřejmě muž, dokonce s vousy. A jistá skupina lidí určité evolučně-věkové kategorie se bude této ikoně klanět a vědět, že Bůh je muž. Tak se to i stalo v Rusku.

Ježíš Ho také nazýval Otcem, tj. v mužském rodě. Ale vždyť v tradici judaizmu se Bůh objevoval právě jako Otec.

Ale ve skutečnosti je On — ve stejné míře Otec, jako i Matka. To znamená, že On nemá pohlaví. Vždyť On není člověk, On je Vesmírné Prvotní Vědomí!

A mají pohlaví duchové?

Duchové nemají tělo, kterému by příslušelo to či ono pohlaví, ale udržují si do nového vtělení to sebepociťování, které měli v posledním těle, a také mohou udržovat podobu, na kterou si zvykli. ŤMezi duchy… existují mužští, a existují i ženštíť, — psal Apoštol Filip (Filipovo Evangelium, 61).

Avšak při následujícím vtělení se může stát, že bude pohlaví úplně opačné. Na čem to závisí? Je to určeno tím, jaké vlastnosti v sobě musí konkrétní člověk rozvíjet a jaké potlačit. Protože jedny vlastnosti snadněji získáme, pokud budeme mít mužské tělo, jiné — když budeme mít ženské. A právě tak je to i s potlačováním záporných rysů charakteru.

Vždyť tělesné pohlaví jsou zejména pohlavní hormony: androgeny, estrogeny, progesteron… A to zajišťuje nejen pociťování příslušnosti k tomu či onomu pohlaví (což je předurčeno úrovní androgenů ještě v době embryonální fáze vývoje). Pro téma našeho rozhovoru je nejdůležitější to, že na veličině stabilní úrovně pohlavních hormonů u dospělého člověka přímo závisí energičnost a další jeho vlastnosti.

Právě kvůli tomu se muži — s jejich vysokou úrovní androgenů — vydávají do neznámých dálek, zkoumají nepoznané, bojují za svoje ideály, dominují nad méně energickou polovinou společnosti — ženami. A to, že muži převládají na vedoucích pozicích, není hloupá tradice, není to utlačování ženských práv ani ukazatel jejich Ťneplnohodnotnostiť, ale zcela přirozený proces rozdělení sociálních rolí v závislosti na schopnosti k té či oné činnosti.

Ale na úroveň inteligence nemají přímý vliv ani hladina androgenů, ani pohlaví obecně.

Vysoká úroveň androgenů při mužském vtělení je příznivá rozvíjení energičnosti v člověku, výzkumné aktivity ve vědě, včetně nauky o Bohu. Tím se stává jasným přirozené usilování zralého muže stát se vůdcem, vést lidi za sebou, pomáhat jim, obětovat se kvůli nim.

Typická žena je protikladem takového muže. Ona, která v tomto životě vyrostla pod vlivem ženských hormonů, hledá klid, harmonii, útulnost, krásu. A snaží se i muže uklidnit, zmírnit, zharmonizovat. Bouřlivý, nezkrotný, věčně se někam deroucí muž se jí příliš nelíbí: může ji to uchvacovat… ale… je těžké s takovým žít v harmonii a v klidu…

A jemu energičnost v ženě nestačí, pokouší se ji Ťrozhýbatť…

Plnohodnotná žena je připravena s radostí darovat mužům svoji harmonii, něžnost, krásu, snaží se jim pomoci, Ťzušlechtitť je, přiblížit svému ideálu, občas i za cenu oběti… A zralí a plnohodnotní muži jsou také připraveni vést ženy, aby je naučili tomu, čemu se naučili oni sami… A tak prostřednictvím pomoci jednoho druhému, a vzájemného učení toho, čeho se druhému nedostává, mohou jít spolu ke společnému Cíli — Dokonalosti.

Ježíš jednou, obraceje se k mužům, říkal:

ŤCtěte ji, ochraňujte ji; když budete tak jednat, získáte její lásku… a budete milí Bohu!…

Milujte také vaše manželky a važte si jich, neboť zítra budou matkami, a později — pramatkami celého rodu!

Uctívejte ženu; její láska zušlechťuje muže, změkčuje jeho kruté srdce, krotí dravce a dělá z něho jehňátko!

Manželka a matka jsou neocenitelné poklady, které vám dal Bůh; ony jsou nejlepšími ozdobami vesmíru, a z nich se rodí všechno, co osídluje svět!

Tak jako kdysi Bůh… oddělil světlo od tmy a pevninu od vod, tak i žena vládne božským darem oddělovat v člověku dobré záměry od zlých úmyslů.

Proto vám říkám, že po Bohu musí vaše nejlepší myšlenky patřit ženám; žena je pro vás božský chrám, ve kterém velice snadno získáte naprostou blaženost! Čerpejte v tomto chrámu mravní síly; tam zapomenete na svoje smutky a nezdary, navrátíte ztracené síly, které nutně potřebujete, abyste mohli pomáhat bližnímu!

Nevystavujte ji ponížením; tím ponížíte jenom sami sebe před Bohem a ztratíte ten cit lásky, bez kterého tady na Zemi nic neexistuje!

Podporujte svoji ženu — a ona ochrání vás i celou vaši rodinu; všechno, co uděláte svojí matce, manželce, vdově nebo jiné ženě v zármutku, — uděláte pro Boha!ť (Životopis Svatého Issy, 12:13-21).

… Vše, co bylo řečeno v této kapitole, se zatím týkalo dostatečně evolučně rozvinutých mužů a žen. Ale ti, kteří se ještě vědomě nezačali pokoušet stát se lepšími, dávají často přednost Ťutvrzování seť v nadřazenosti a přezíravosti k představitelům druhého pohlaví.

Dovolím si uvést takovou ilustraci. Žili-byli v ruském městském komunálním bytě stařeček se stařenkou. Stařečkovi ve stáří zeslábl zrak. A on začal čurat mimo záchodovou mísu. Stařenka musela pokaždé hlídat s hadrem před záchodem a hned za ním vytírat: vždyť před sousedy by to bylo nepříjemné. Jednou to už nevydržela a odvážila se říct:

— Tak si sedni na mísu! Pak nebudeš — mimo!

— Posadit se?! Jako… baba?! — stařečkovi se až dech zastavil rozhořčením nad tou potupou, a chytil se, chudák, za srdce…

A vydržel až do konce svého mužského vtělení čurat mimo mísu, ale vestoje! — jako opravdový chlap!

… Do Nového Zákona proud mužské pohlavní nadřazenosti vnesl Apoštol Pavel: jak jsme už posuzovali, on se nedokázal hned ve všem předělat. Napsal kupříkladu tohle:

ŤAť se žena učí v tichosti a s veškerou poddaností. Ženě pak nedovoluji učit ani ovládat muže, ale ať je v tichosti. Vždyť nejdříve byl stvořen Adam, potom Eva…ť (1 Tm 2:11-13)

ŤVaše ženy ať při shromážděních mlčí, neboť se jim nedovoluje mluvit, ale mají být poddány… Je přece hanba, aby ženy při shromáždění mluvily!ť (1 K 14:34-35)

ŤManželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. Vždyť muž je hlavou své ženy!…ť (Ef 5:22-23)

ŤPosuďte sami mezi sebou: je vhodné, aby se žena modlila k Bohu nezahalená?ť (1 K 11:13)

Ale Ježíš to posuzoval jinak:

ŤŠimon Petr jim řekl: "Ať od nás Marie odejde, protože ženy nejsou hodny Života (Pravého)!". Ježíš řekl: "Podívejte, Já ji upravím, aby z ní byl muž! Neboť každá žena, která se stane mužem, vejde do Království Nebeského!"ť (Tomášovo Evangelium, 118).

Muž, jdoucí k Dokonalosti se musí doplnit ženskostí, nejlepším z toho, co je vlastní nejlepším ženám. Žena, jdoucí k Dokonalosti se musí doplnit mužskostí, nejlepším z toho, co je vlastní nejlepším mužům. Na závěr jak muž, tak i žena zapomínají na pohlaví svého současného těla, a stávají se čistým vědomím, směřujícím ke Splynutí s Vědomím Tvůrce. ŤAž uděláte muže a ženu jedním, aby muž nebyl mužem a žena nebyla ženou,… — pak vejdete do Království (Otce)!ť (Tomášovo Evangelium, 27)

 

   < previous page next page >   

 PODÍVEJTE
SE TAKÉ:


Blahoslavení čistí srdcem!


Kalendáře s Ježíšem Kristem


Fotogalerie

Video


ANGLICKY:

The Gospel
of Philip

What Is
Christianity?

What Is
Hesychasm?

Main Ideas
from Philokalia

The Jesus Prayer

Revelations

True Revelation of the Apostle John, the Evangelist


Hlavní strana

Příští četba

Partnerské stránky

Kontakt