Učení Ježíše Krista

Ježíš Kristus

Původní Učení Ježíše Krista:


Bůh Otec

Jeho Evoluce — a my

Proces tvoření. Mnohorozměrnost prostoru

Svatý Duch

Nebe — a Nebesa

Peklo a ráj

Pokání

Ježíš Kristus

Ježíš — o Sobě

Šíření křesťanství

Svoboda vůle

Osud

Intelektuální zdokonalování

O opilství

Práce — nebo parazitizmus

Lidé

Patriotizmus

Co je to člověk

Zbavení se nemocí

Morálka a etika

Láska k Bohu

Nekraď, nelži, pomáhej druhým!

Láska

Láska a sex

Manželství a rozvod

Nudizmus

Muž a žena na duchovní Cestě

ŤMenšinyť

Soucit

Boj se svým Ťjáť

Mnišství

Meditační práce


Publikovaná kniha


Kapitola z knihy Dr.Vladimira Antonova
Původní Učení Ježíše Krista

Nekraď, nelži, pomáhej druhým!

ŤNekraďte cizí majetek, neboť by to bylo odvlečení předmětů svého bližního, získaných (jím) v potu jeho tváře!

Nikoho nepodvádějte, aby i vás samotné nepodvedli!

Vy dosáhnete Nejvyšší Blaženosti, nejen když budete očišťovat sebe samé, ale také když budete vést druhé na Cestě, která jim umožní získat Dokonalost Prvotního!ť (Životopis Svatého Issy, 7:15,16,18)

Ť… Bratra tvého… ochraňuj… jako zřítelnici oka tvého!ť (Tomášovo Evangelium, 30).

ŤPodporující souseda upevňuje sám sebe!ť (Životopis Svatého Issy, 10:9)

ŤSlyšeli jste také, že předkům bylo řečeno: 'Nebudeš křivě přísahat' a 'Splníš své přísahy Pánu!… Já vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali!… Ať je tedy vaše slovo: (jestliže) 'Ano' — (pak) ano a (jestliže) 'Ne' — (pak) ne!…ť (Mt 5:33-37)

Ť… Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým!…ť (Mt 25:21,23)

Ť… Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali (nepomohli) nejmenšímu z těchto, to jste neudělali Mně!ť (Mt 25:45)


ŤJežíš řekl Pilátovi: "Pochop: pravda na Zemi je mezi těmi, kteří když mají vládu, žijí pravdou a činí spravedlivé soudy"!ť (Nikodémovo Evangelium, 3).

ŤA kdo nebere svůj kříž (kříž obětavého sloužení) a nenásleduje Mne, není Mě hoden!ť (Mt 10:38)

ŤJak každý z vás přijal obdarování, tak si jím vzájemně služte!…ť (1 Pt 4:10)

ŤMějte však horlivou touhu po lepších darech!…ť (1 K 12:31)

ŤMějte horlivou touhu po duchovních darech!…ť (1 K 14:1)

ŤNikdo ať nehledá svůj prospěch, ale každý prospěch toho druhého! (1 K 10:24)

ŤNikdo nemá větší lásku než tu, aby položil svůj život za své přátele!ť (J 15:13)

Ť… Kdo neshromažďuje se Mnou, rozptyluje!ť (Mt 12:30)

Ť… A proto všechno, co chcete, aby lidé dělali vám, stejně i vy dělejte jim!…ť (Mt 7:12)

 

   < previous page next page >   

 PODÍVEJTE
SE TAKÉ:


Blahoslavení čistí srdcem!


Kalendáře s Ježíšem Kristem


Fotogalerie

Video


ANGLICKY:

The Gospel
of Philip

What Is
Christianity?

What Is
Hesychasm?

Main Ideas
from Philokalia

The Jesus Prayer

Revelations

True Revelation of the Apostle John, the Evangelist


Hlavní strana

Příští četba

Partnerské stránky

Kontakt