Učení Ježíše Krista

Ježíš Kristus

Původní Učení Ježíše Krista:


Bůh Otec

Jeho Evoluce — a my

Proces tvoření. Mnohorozměrnost prostoru

Svatý Duch

Nebe — a Nebesa

Peklo a ráj

Pokání

Ježíš Kristus

Ježíš — o Sobě

Šíření křesťanství

Svoboda vůle

Osud

Intelektuální zdokonalování

O opilství

Práce — nebo parazitizmus

Lidé

Patriotizmus

Co je to člověk

Zbavení se nemocí

Morálka a etika

Láska k Bohu

Nekraď, nelži, pomáhej druhým!

Láska

Láska a sex

Manželství a rozvod

Nudizmus

Muž a žena na duchovní Cestě

ŤMenšinyť

Soucit

Boj se svým Ťjáť

Mnišství

Meditační práce


Publikovaná kniha


Kapitola z knihy Dr.Vladimira Antonova
Původní Učení Ježíše Krista

Intelektuální zdokonalování

Nový Zákon nám dává možnost prozkoumávat religióznost lidí různé intelektuální úrovně.

Nejvyšší úroveň je například představována Samotným Ježíšem; a nikdo, dokonce ani z Jeho nejbližších učedníků, nedokázal svým rozumem najednou obsáhnout veškerou úplnost Jeho Učení.

Druhá úroveň shora jsou nejbližší Ježíšovi učedníci, kteří se vynasnažili Učitele pochopit, a to se jim částečně podařilo.

Třetí úroveň tvoří lidé, kteří v této společnosti dosáhli vysokého sociálního postavení, znali a dodržovali pozemské náboženské tradice, týkající se obřadnosti a pravidel chování, ale kteří se ukázali jako neschopní vnímat živá Boží slova.

A nejnižší úroveň jsou ti, kteří byli schopni myslet jen podle takovýchto formulí: ŤDávají mně — dobře!ť, ŤPřestali mně dávat — špatně!ť.

Rozvinutý intelekt toho či onoho člověka zdaleka ne pokaždé odpovídá vysoké úrovni jeho etického rozvoje. Ale etická dokonalost není možná bez rozvinutého intelektu. Proto, pokud usilujeme o duchovní seberealizaci, je velmi důležité věnovat pozornost práci na zdokonalování intelektu.

Co tomu napomáhá? Především — získání vzdělání, různorodá a zvláště tvořivá práce, práce s knihami, účast v teoretickém hledání. Současná společnost, vysoce rozvinutá z vědeckého a technického hlediska, dává nejpříznivější příležitost pro uplatňování rozumu a jeho zdokonalování.

… Překlad Nového Zákona do ruského jazyka má daleko k ideálu. Hluboký smysl Ježíšových výroků byl Ťoklestěnť překladateli, kteří nebyli schopni pochopit ideje, které o mnoho převyšovaly intelektuální úroveň jejich vnímání.

Ale jedna chyba se ukázala jako naprosto katastrofická. Je to fráze ŤBlažení chudí duchem, neboť jejich je Království Nebeskéť (Mt 5:3). Z tohoto překladu si množství ruskojazyčných čtenářů Nového Zákona vyvodilo závěr o Ježíšově propagování intelektuálního primitivizmu, a také parazitizmu.

Ale vždyť Ježíš mluvil úplně o něčem jiném! On nemluvil o nadcházející blaženosti žebráků-parazitů, ale nemajetných, kteří se zřekli usilování vlastnit materiální hodnoty, a přitom ne z důvodu lenosti, opilství nebo dalších podobných příčin, ale z náboženského přesvědčení, Ťz duchať, a ne Ťduchemť.

Blažení budou v Království Nebeském ti, kdo se odřekli vlastnění pozemského, náklonnosti k pozemskému bohatství — neboť jejich Bohatstvím bude Otec Nebeský, jestliže se zasvětí Usilování k Němu; ŤNehromaďte si poklady na zemi…, ale hromaďte si poklady v Nebi…, vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce!ť (Mt 6:19-21), — to je jeden z nejdůležitějších postulátů Jeho Učení.

Co se týče moudrosti, učil Ježíš učedníky tak: ŤNevědomost je matka špatného pro nás, nevědomost slouží smrti (duchovní)… Ale ti, kdo přebývají v Pravdě, se naplní Dokonalostí, až se (jim) veškerá Pravda odhalí… (Ale) oč je mocnější, nežli nevědomost a bloudění! Ona dává Svobodu!

Logos (Ježíš) řekl: "Jestliže poznáte Pravdu, Pravda vás učiní svobodnými. Nevědomost je otroctví. Poznání je Svoboda!".

Jestliže poznáme Pravdu, najdeme plody Pravdy v nás samotných.ť (Filipovo Evangelium, 123).

Ť… Buďte moudří… a čistí!…ť (Tomášovo Evangelium, 44)

 

   < previous page next page >   

 PODÍVEJTE
SE TAKÉ:


Blahoslavení čistí srdcem!


Kalendáře s Ježíšem Kristem


Fotogalerie

Video


ANGLICKY:

The Gospel
of Philip

What Is
Christianity?

What Is
Hesychasm?

Main Ideas
from Philokalia

The Jesus Prayer

Revelations

True Revelation of the Apostle John, the Evangelist


Hlavní strana

Příští četba

Partnerské stránky

Kontakt