Učení Ježíše Krista

Ježíš Kristus

Původní Učení Ježíše Krista:


Bůh Otec

Jeho Evoluce — a my

Proces tvoření. Mnohorozměrnost prostoru

Svatý Duch

Nebe — a Nebesa

Peklo a ráj

Pokání

Ježíš Kristus

Ježíš — o Sobě

Šíření křesťanství

Svoboda vůle

Osud

Intelektuální zdokonalování

O opilství

Práce — nebo parazitizmus

Lidé

Patriotizmus

Co je to člověk

Zbavení se nemocí

Morálka a etika

Láska k Bohu

Nekraď, nelži, pomáhej druhým!

Láska

Láska a sex

Manželství a rozvod

Nudizmus

Muž a žena na duchovní Cestě

ŤMenšinyť

Soucit

Boj se svým Ťjáť

Mnišství

Meditační práce


Publikovaná kniha


Kapitola z knihy Dr.Vladimira Antonova
Původní Učení Ježíše Krista

Jeho Evoluce — a my

My, obyvatelé Země, jsme si zvykli na měření času dny (periodami otáčení Země kolem své osy), rozdělenými na hodiny, minuty a sekundy, a také roky (periodami otáčení Země kolem Slunce), rozdělenými na měsíce a týdny.

U Něho — vesmírného, je jiné počítání času. Měří se Manvatarami, skládajícími se z mnoha miliónů pozemských let.

Jakou část trvání vesmíru obsahuje Manvatara? — kdo to ví, kromě Něho Samotného? A pro nás to nemá žádný význam.

Manvatara je vývojový cyklus, skládající se z Ťprojevenéť a Ťneprojevenéť fáze. První začíná Ťstvořením světať a končí Ťkoncem světať. Ale v období druhé fáze Stvoření neexistuje, existuje jenom On, a také Ťstavební materiálť pro nová Stvoření.

Na počátku každého cyklu On postupně vytváří (materializuje) tvrdý substrát — hmotu planet, a na některé z nich potom Ťvyséváť rozměrově nepatrné částečky energie, které se vtělují do materiálních těl minerálů, poté rostlin, živočichů, lidí, a ve výsledku se musejí vyvinout do toho stupně dokonalosti, aby se staly hodnými toho, vlít se znovu do Něho, a obohatit ho tak samy sebou. On řídí proces jejich růstu; přitom jim dává určitou míru Ťsvobody vůleť — tj. možnost přijímat malá i velká řešení v Jím vytvářených učebních situacích, a ve výběru svojí cesty. My máme dokonce i možnost si vybrat, jestli chceme jít cestou Evoluce, nebo degradovat.

On nás miluje — jako Svoje děti. A po celý čas nám předkládá nové příležitosti pro přijímání správných rozhodnutí; my je buď přijímáme, nebo odmítáme.

Dal nám také Svaté knihy, které obsahují instrukce o tom, jak bychom měli žít. Pokud je dodržujeme — stáváme se dokonalejšími. Jestliže nedodržujeme — můžeme se dokonce pohybovat na opačnou stranu od Něho. Bolest a utrpení je to, čím nám On poukazuje na naše chyby. A přibývání štěstí z pociťování sbližování s Ním je kritériem úspěchu.

Musíme se vynasnažit stát se Ťdokonalými, jako je dokonalý (náš) Otec Nebeskýť (Mt 5:48), a vlít se do Něho co možná nejrychleji: On nás volá do Svých Objetí — k nejvyšší blaženosti bytí v Něm ve Splynutí s Ním. ŤBlahoslavení vy, kteří jste už poznali obelstění a utíkali (od něho) — od cizího! Blahoslavení vy, které hanobí a neuznávají kvůli (té) lásce, kterou k vám chová váš Pán! Blahoslavení vy, trpící, mučení těmi, kteří nemají naději (na spasení); vy budete osvobozeni od všech okovů. Bděte a proste, abyste nemuseli vejít (znovu) do těla, ale vyšli z okovů utrpení (pozemského) života! A… až vyjdete z muk a utrpení tělesných — získáte svůj klid… a budete vládnout spolu s Králem, stanete se Jedním s Ním. A On bude Jedním s vámi od nynějška a navěky věků. Amen.ť (Apokryf Matouše, 145)

A proto, abychom co nejrychleji postupovali ve svém zdokonalování k Němu, se musíme snažit si Ho zamilovat. Ť Miluj Pána Boha svého vším svým srdcem, a vší duší…, a vší myslí, a vší svojí silou…ť (Mk 12:29-30) Vždyť přece právě emoce lásky jsou těmi mechanizmy, které přitahují jednoho ke druhému a spojují vjedno jak vědomí člověka — s vědomím druhého člověka, tak i vědomí člověka — s Vědomím Boha.

* * *

V roce 553 se vůdcové křesťanských společenství, které se do té doby zformovaly, shromáždili na Ťschůziť, a rozhodli Ťvětšinou hlasůť vyloučit z Ježíšova Učení tu jeho část, kde byl objasňován smysl života na Zemi lidí a dalších vtělených bytostí právě z evolučního hlediska. Učení bylo tímto způsobem zbaveno celistvosti a uspořádanosti. A lidé, aby našli odpovědi na mnohé přirozeně vznikající otázky, se občas dopouštěli nerozumného fantazírování. Například, příčinu našich strádání na Zemi začali vidět v tom, že my jakoby na sobě neseme hříchy Adama a Evy, a z tohoto důvodu jsme hříšní absolutně beznadějně, a žádná úsilí o sebezdokonalování nám nepomůžou a nejsou ani zapotřebí, protože nás jenom zavedou do hříchu pýchy… je třeba se jenom modlit a modlit ke Ťsvatým služebníkůmť a k panence Marii, aby se ti dotyční, následně, za nás pomodlili před Ježíšem Kristem — a pak se On, možná, nad námi smiluje a místo do pekla nás pošle do ráje…

Ale adepti takových názorů nemohou být od pekla spaseni, protože jejich koncepce je diametrálně protichůdná Učení Ježíše Krista, Který nás k úsilím o sebezdokonalování právě vyzýval. Konkrétně říkal: Ť(Mnou)… je Království Boží zvěstováno, a každý (jen) usilováním vchází do Něhoť (L 16:16). On nás také v žádném případě nenabádal vracet se zpátky k pohanství.

V tomto tématu budeme pokračovat v dalších kapitolách — teď ale uvedeme příklady toho, že Ježíš mluvil o rozvíjení duší v opakujících se pozemských vtěleních.

A tak, když sledoval vystoupení mistrovských zpěváků, vysvětloval žákům: ŤOdkud se vzaly jejich talenty a síla? Za jeden krátký život samozřejmě nedokázali nasbírat ani (takovou) kvalitu hlasu, ani znalosti zákonů souzvuku. Jsou to zázraky? Ne, protože všechno pochází z přírodních zákonů. Před mnoha tisíci let už tito lidé shromažďovali svoji harmonii a tyto vlastnosti. A oni se přišli opět ještě učit…ť (Tibetské Evangelium).

Nebo když se Ho učedníci zeptali na Jana Křtitele, Ježíš odpověděl: ŤA jste-li ochotní to přijmout — on je ten Eliáš, který měl přijít. Kdo má uši k slyšení, ať slyší.ť (Mt 11:14-15). A podruhé: Ť… Eliáš už přišel, ale nepoznali ho… Tehdy učedníci pochopili, že jim to řekl o Janu Křtiteli.ť (Mt 17:11:13).

Ale mezi vtěleními, jak říkal Ježíš, jsou duše spravedlivých vzkříšeny v nemateriálním světě, a víc už se Ťnežení ani nevdávají, ale žijí jako andělé Boží v Nebesích (Mt 22-30).

V řadě mnoha vtělení se člověk rozvíjí ve třech základních směrech: intelektuálním, etickém a psychoenergetickém. Přičemž nejobtížněji a nejdéle ze všeho probíhá rozvoj toho prvního.

Rozdíly v intelektuálních úrovních různých lidí jsou známy nejen psychiatrům, kteří roztřídili lidi na idioty, imbecily, debily, lidi s fyziologickou (tj., nepřekračující meze Ťnormyť) slabomyslností (Ťfyziologická hloupostť), lidi s hrubými defekty myšlení (Ťparciálníť slabomyslnost, schizofrenie, paranoia a další) — a všechny ostatní.

Intelektuální rozdíly se také výborně projevují ve spojitosti s religiózností.

Tak se ukazuje, že někteří lidé jsou schopni jenom Ťmodlitebníchť tělesných pohybů a modlitebního vyprošování. V Rusku se například široce používá takový slovní obrat: Ťpomodlit se za…ť. To znamená, že je třeba zaměřit pohled na nějaký předmět, který má kultovní význam, a udělat… standardní tělesné pohyby…

Lidé vyšší intelektuální úrovně jsou už schopni osvojení si Boží Vůle vzhledem k nám a odpovídající práce na zdokonalování sama sebe — především v etickém směru.

Ale jsou i tací, kteří jsou schopni obsáhnout veškerou úplnost znalostí o Bohu; a jim se podaří — cestou hluboké sebeobětující práce dosáhnout připodobnění Bohu a poté vejít do Splynutí s Ním, završit tímto způsobem svoji osobní evoluci.

A tyto rozdíly mezi lidmi nemají příčinu jen ve zvláštnostech nitroděložního vývoje a nemocech prodělaných v dětství, a dokonce ne ani ve výchově a získaném vzdělání, ale především v evolučním stáří duší a v úsilích, vykonaných na přeměnu sama sebe.

 

   < previous page next page >   

 PODÍVEJTE
SE TAKÉ:


Blahoslavení čistí srdcem!


Kalendáře s Ježíšem Kristem


Fotogalerie

Video


ANGLICKY:

The Gospel
of Philip

What Is
Christianity?

What Is
Hesychasm?

Main Ideas
from Philokalia

The Jesus Prayer

Revelations

True Revelation of the Apostle John, the Evangelist


Hlavní strana

Příští četba

Partnerské stránky

Kontakt