Učení Ježíše Krista

Ježíš Kristus

Původní Učení Ježíše Krista:


Bůh Otec

Jeho Evoluce — a my

Proces tvoření. Mnohorozměrnost prostoru

Svatý Duch

Nebe — a Nebesa

Peklo a ráj

Pokání

Ježíš Kristus

Ježíš — o Sobě

Šíření křesťanství

Svoboda vůle

Osud

Intelektuální zdokonalování

O opilství

Práce — nebo parazitizmus

Lidé

Patriotizmus

Co je to člověk

Zbavení se nemocí

Morálka a etika

Láska k Bohu

Nekraď, nelži, pomáhej druhým!

Láska

Láska a sex

Manželství a rozvod

Nudizmus

Muž a žena na duchovní Cestě

ŤMenšinyť

Soucit

Boj se svým Ťjáť

Mnišství

Meditační práce


Publikovaná kniha


Kapitola z knihy Dr.Vladimira Antonova
Původní Učení Ježíše Krista

Bůh Otec

ŤExistuje… jenom On jediný… On existuje od věčnosti, Jeho bytí nemá konce.

Neexistuje nic Jemu podobného ani na Nebesích, ani na Zemi.

Veliký Tvůrce se o Svou vládu nedělí s nikým,… vládne (jenom) sama Jeho všemohoucnost.ť (Životopis Svatého Issy, 5:16-17)

ŤOdvěký Zákonodárce je jeden. Není jiných bohů, kromě Něho. Nedělí se o svět s někým jiným, nediskutuje s nikým o Svých záměrech.ť (Tamtéž, 6:10)

Ť… Pán Bůh náš je… všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomný, vládne veškerou moudrostí a veškerým osvícením. K Němu se musíte obracet, abyste obdrželi útěchu v zármutku, pomoc v obtížích, vyléčení z nemocí. Doufající v Něho — Jím nebude odmítnut.

Tajemství přírody jsou v rukách Božích, tak jako svět před svým vznikem (už) existoval v hlubině Božské mysli; a stal se hmotným a viditelným z vůle Nejvyššího.

Když se chcete k Němu obrátit — staňte se opět dětmi. Protože vy neznáte ani minulost, ani přítomnost, ani budoucnost; ale Bůh je Pánem času.ť (Tamtéž, 11:12-15)

Ť(On) je Samovláda, nad Kterou není nic. On je Bůh pravý a Otec všeho, Duch neviditelný, Který je nad vším, Který je v nerozdělitelnosti, Který je ve světle čistém, Kterého žádné oko* nemůže zahlédnout.

On je Duch. Nesluší se přemýšlet o něm jako o bozích nebo něčem podobném. … Všechno existuje v Něm samotném. … On je neohraničený, protože není nic před Ním, co by Ho ohraničovalo. …On je nezměřitelný, protože nebyl nikdo před Ním, aby Ho změřil. … On je věčný. … On existuje věčně. … On není tělesný… Není možné říci, jaké je Jeho množství… On není uvězněn časem…

On je Život, dávající život, Blaženost, dávající blaženost, Moudrost, dávající moudrost a spasení…

… On je nehybný, On přebývá v mlčení, v klidu. … On směřuje Svoje přání do Svého potoku Světla. On je Zdrojem toho potoku Světla…ť (Apokryf Jana, 2:25-4:25)

ŤOn je Prvotní Duchť (Tamtéž, 4:35; 5:10, 15).

ŤToť jest blažené zvěstování, které jsme slyšeli od… (Ježíše) a zvěstujeme všem: Bůh jest Světlo, a není v Něm žádné tmyť (1. Janova 1:5).

ŤBlahoslavený a jediný mocný Král…, věčný — (On) přebývá v nepřístupném Světle…ť (1 Tm 6:15-16)

ŤKráli… věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému moudrému Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen.ť (1 Tm 1:17)

* * *

Velká část těchto Ježíšových slov nebyla do Nového Zákona církevními vůdci na konci čtvrtého století po Ježíšově pobytu na Zemi zařazena. A to zapříčinilo odvrácení většiny křesťanů od monoteizmu. Vždyť Bůh Otec, přestože Učení o Něm a o Cestě k Němu tvořilo veškerou podstatu Ježíšových kázání, byl jimi téměř úplně zapomenut. A kvůli tomu se staly jejich ontologické, gnozeologické a metodologické názory neopodstatněnými.

A víc než to, v Rusku se objevila typicky pohanská — antropomorfní* — představa o Bohu Otci, zpodobněná na ikoně ŤTrojiceť. Na ní je Bůh Otec zobrazen v podobě stařečka, sedícího na obláčku. A Ťpo praviciť (tj. zprava) od Něho sedí Ježíš. Taková představa vešla dokonce i do pravoslavného ŤVyznání víryť: ŤVěřím… (v) Pána Ježíše Krista…, … sedícího po pravici Otce…ť.

Ale vždyť Bůh Otec není létající stařeček! On je Prvotní Vědomí, nezměřitelné ve své velkoleposti, a vůbec ne antropomorfní, ale zaplňující veškerý vesmírný prostor v Jeho Příbytku! On je opravdu nekonečný! Jak by bylo možné sedět zprava od Nekonečného?

 

next page >   

 PODÍVEJTE
SE TAKÉ:


Blahoslavení čistí srdcem!


Kalendáře s Ježíšem Kristem


Fotogalerie

Video


ANGLICKY:

The Gospel
of Philip

What Is
Christianity?

What Is
Hesychasm?

Main Ideas
from Philokalia

The Jesus Prayer

Revelations

True Revelation of the Apostle John, the Evangelist


Hlavní strana

Příští četba

Partnerské stránky

Kontakt