Učení Ježíše Krista


Původní Učení Ježíše Krista:


Bůh Otec

Jeho Evoluce — a my

Proces tvoření. Mnohorozměrnost prostoru

Svatý Duch

Nebe — a Nebesa

Peklo a ráj

Pokání

Ježíš Kristus

Ježíš — o Sobě

Šíření křesťanství

Svoboda vůle

Osud

Intelektuální zdokonalování

O opilství

Práce — nebo parazitizmus

Lidé

Patriotizmus

Co je to člověk

Zbavení se nemocí

Morálka a etika

Láska k Bohu

Nekraď, nelži, pomáhej druhým!

Láska

Láska a sex

Manželství a rozvod

Nudizmus

Muž a žena na duchovní Cestě

ŤMenšinyť

Soucit

Boj se svým Ťjáť

Mnišství

Meditační práce


Publikovaná kniha


Jezis Kristus

Termín křesťanství může označovat veškeré znalosti obdržené lidmi od Tvůrce během celé historie existence člověka na Zemi prostřednictvím Jeho Vyslanců, Které v různých jazycích nazývají zejména slovy Mesiáš, Kristus, Avatár.

Nicméně se historicky ustálilo, že termín křesťanství označuje Učení o Cestě k Dokonalosti, které nám bylo předáno právě prostřednictvím Ježíše Krista.

Ježíšovo Učení bylo, naneštěstí, v mnohém zjednodušeno a překrouceno lidskou nevědomostí. A nezřídka se přeměňovalo z křesťanství — na antikřesťanství, ačkoli se nazývalo stále stejným názvem.

Příkladem toho byla ŤSvatáť inkvizice, křížové výpravy a další druhy dobyvačných válek, které podnikaly Ťkřesťanskéť země, a také výchova k nenávisti, agresivitě a neuvěřitelné krutosti ve vztahu k Ťnevěřícímť — pod praporem Ťboje za svatou víruť …

Právě proto musí být opravdové Učení Ježíše Krista v chápání odděleno od některých přesvědčení, která se také někdy nazývají Ťopravdovým křesťanstvímť …

… Tyto webové stránky popisují, jak duchovní Cestu chápal a chápe Ježíš Kristus, Jeho nejbližší Učedníci-Apoštolové a někteří z duchovních adeptů, kteří úplně zrealizovali Ježíšovo Učení.

… Duchovní cesta se skládá ze stupňů.

První etapa má na zřeteli získání znalostí o tom, jak je třeba chápat slovo Bůh, co je to Evoluce Vesmírného Vědomí, v čem spočívá smysl lidského života a jak ho nejlepším způsobem realizovat.

Druhý krok spočívá v uvedení vlastních etických pohledů do souladu s tou spravedlivostí, kterou nám ukládá Bůh.

Ve třetí etapě práce se používají ezoterické meditační techniky s cílem rozvíjení sebe jako duše, vědomí — až do té úrovně, na které se člověk stává schopným bezprostředně poznat nevtělené Božské Představitele Tvůrce a Samotného Tvůrce, a poté — i Splynutí s Ním.

* * *

Ježíš Kristus poučoval tvůrce těchto stránek:

Každý z vás musí žít tak, aby se prostřednictvím vašich těl, vašeho způsobu života, vašich činů, slov, myšlenek, knih a filmů mohli lidé naučit milovat Boha!

Je velice důležité naučit lidi milovat a zaměřovat svoji lásku na Boha, pro začátek, alespoň část svojí lásky!

Jak by mohl člověk zasvětit svůj život Bohu, a aktivní účasti v Jeho Evoluci — jestliže Ho on nebo ona nemilují?

Probudit v sobě a dále pěstovat lásku k Bohu je velice důležitý úkol jak pro ty, kdo teprve začínají svou duchovní cestu, tak i pro duše, které jsou už velké a silné!

Jenom ti lidé, kteří mají lásku k Bohu, mohou naplno pochopit, co je smyslem našich životů, a to, že Tvůrce je Skutečností a že je možné s Ním splynout.

Těm, kdo lásku nemají, se tento poznatek… jako hodnota nejeví. Ale je přesto nezbytné je o něm informovat…

Poznat Boha můžeme pouze prostřednictvím lásky k Němu!

Láska — to jsou emoce. Láska má na zřeteli také sebeobětování, tj. připravenost věnovat objektu svojí lásky celý svůj život, všechny svoje myšlenky a činy.

Ať se to vztahuje i na lásku k Bohu!

Žijte pro Něho! Milujte jenom Jeho! Pouze při takovém sebeobětujícím darování sama sebe může oheň lidské duše splynout s Božským Ohněm, Nebeským Ohněm, Tvořivým Ohněm!

Božský Oheň je Tvůrčím Aspektem Boha! On je Láska, která je Silou Tvůrce!

 

 PODÍVEJTE
SE TAKÉ:


Blahoslavení čistí srdcem!


Kalendáře s Ježíšem Kristem


Fotogalerie

Video


ANGLICKY:

The Gospel
of Philip

What Is
Christianity?

What Is
Hesychasm?

Main Ideas
from Philokalia

The Jesus Prayer

Revelations

True Revelation of the Apostle John, the Evangelist


Hlavní strana

Příští četba

Partnerské stránky

Kontakt